Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: Ladislav Koráb
IČ: 07317549
Adresa: Desná – Desná II, Poštovní 624, PSČ 46861
E-mail: l.korab(zavináč)seznam.cz
Tel.: +420 602 159 204

SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE:

  • adresní a identifikační údaje (titul, jméno a příjmení, poštovní adresa, IČ, DIČ),
  • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
  • další údaje (bankovní spojení, historie objednávek)

COOKIES

Cookies představují malá množství dat, která server pošle prohlížeči, který je uloží na Vašem počítači. Cookies slouží k shromažďování standardních internetových statistických informací a informací o chování návštěvníků našich internetových stránek. Získané informace použijeme ke sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách aniž by došlo k vazbě na konkrétní osobu. Cookies máte možnost z Vašeho počítače kdykoli smazat.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

  • GDPR – dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem
  • zasílání obchodních sdělení z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu
  • sledování používání internetových stránek a k vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách.

DOBA A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. 

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VAŠE PRÁVA

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Máte také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a požádáte o to.

Máte právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.

V případě sledování používání internetových stránek a vytváření statistických zpráv o aktivitě na internetových stránkách můžete toto měření zrušit nastavením svého PC, resp. nastavením Vašeho internetového prohlížeče.